PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
TRƯỜNG THCS VĂN HỘI
THEO DÕI TRUY CẬP VÀO WEBSITE NGÀY 21 THÁNG 1 NĂM 2019
STTNgười truy cậpThời điểm truy cậpĐịa chỉ truy cập
1Khách vãng lai10:52:23 http://ng-thcsvanhoi.haiduong.edu.vn/xem_truy_cap_hien_tai.aspx
2Khách vãng lai10:52:18 http://ng-thcsvanhoi.haiduong.edu.vn/form/giao_an/Xem_de.aspx
3Khách vãng lai10:52:09 http://ng-thcsvanhoi.haiduong.edu.vn/default.aspx
4Khách vãng lai10:51:47 http://ng-thcsvanhoi.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Form_tim_kiem.aspx
5Khách vãng lai10:35:25 http://ng-thcsvanhoi.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_3/thong_ke_bo_mon_k1_lop_xep_loai.aspx
6Khách vãng lai10:30:17 http://ng-thcsvanhoi.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=SGK-00798
7Khách vãng lai10:21:48 http://ng-thcsvanhoi.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=18608
8Khách vãng lai10:16:01 http://ng-thcsvanhoi.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
9Khách vãng lai10:09:56 http://ng-thcsvanhoi.haiduong.edu.vn/Default.aspx
10Khách vãng lai10:05:36 http://ng-thcsvanhoi.haiduong.edu.vn/Default.aspx
11Khách vãng lai10:05:36 http://ng-thcsvanhoi.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=18545
12Khách vãng lai10:04:03 http://ng-thcsvanhoi.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=17961
13Khách vãng lai09:59:52 http://ng-thcsvanhoi.haiduong.edu.vn/Default.aspx
14Khách vãng lai09:59:15 http://ng-thcsvanhoi.haiduong.edu.vn/Form/cong_van_den/Xem_cv_den.aspx
15Khách vãng lai09:59:09 http://ng-thcsvanhoi.haiduong.edu.vn/Form/van_ban/xem_van_ban.aspx
16Khách vãng lai09:56:56 http://ng-thcsvanhoi.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=18280
17Khách vãng lai09:56:50 http://ng-thcsvanhoi.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=18401
18Khách vãng lai09:56:37 http://ng-thcsvanhoi.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=18128
19Nguyễn Huy Kiên09:50:34 http://ng-thcsvanhoi.haiduong.edu.vn/form/Qlnt/So_diem_lop/Form_trang_li_lich.aspx
20Nguyễn Huy Kiên09:50:23 http://ng-thcsvanhoi.haiduong.edu.vn/form/Qlnt/ho_so/Form_ho_so_lop_chi_tiet.aspx
21Khách vãng lai09:49:36 http://ng-thcsvanhoi.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=18459
22Nguyễn Huy Kiên09:49:33 http://ng-thcsvanhoi.haiduong.edu.vn/form/QLNT/So_diem_lop/in_so_diem_ca_nhan_full.aspx
23Nguyễn Huy Kiên09:48:53 http://ng-thcsvanhoi.haiduong.edu.vn/form/Qlnt/Hai_mat/Mon_1_dia/nhap_diem.aspx
24Khách vãng lai09:48:06 http://ng-thcsvanhoi.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
25Khách vãng lai09:44:43 http://ng-thcsvanhoi.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=18537
26Khách vãng lai09:40:20 http://ng-thcsvanhoi.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=17972
27Khách vãng lai09:32:52 http://ng-thcsvanhoi.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=18243
28Khách vãng lai09:28:33 http://ng-thcsvanhoi.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=18342
29Khách vãng lai09:22:59 http://ng-thcsvanhoi.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=18375
30Khách vãng lai09:19:02 http://ng-thcsvanhoi.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=18315
31Khách vãng lai09:09:00 http://ng-thcsvanhoi.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=18144
32Khách vãng lai09:06:12 http://ng-thcsvanhoi.haiduong.edu.vn/Default.aspx
33Khách vãng lai08:52:36 http://ng-thcsvanhoi.haiduong.edu.vn/Default.aspx
34Khách vãng lai08:52:08 http://ng-thcsvanhoi.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=17995
35Khách vãng lai08:45:18 http://ng-thcsvanhoi.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=18472
36Khách vãng lai08:43:38 http://ng-thcsvanhoi.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=18045
37Khách vãng lai08:38:05 http://ng-thcsvanhoi.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=18539
38Khách vãng lai08:31:52 http://ng-thcsvanhoi.haiduong.edu.vn/Default.aspx
39Khách vãng lai08:23:34 http://ng-thcsvanhoi.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=18480
40Khách vãng lai08:22:00 http://ng-thcsvanhoi.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=18450
41Khách vãng lai08:17:08 http://ng-thcsvanhoi.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=18060
42Khách vãng lai08:15:59 http://ng-thcsvanhoi.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=18023
43Khách vãng lai08:10:12 http://ng-thcsvanhoi.haiduong.edu.vn/Default.aspx
44Khách vãng lai08:09:42 http://ng-thcsvanhoi.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=18119
45Khách vãng lai08:08:39 http://ng-thcsvanhoi.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=18038
46Khách vãng lai07:57:50 http://ng-thcsvanhoi.haiduong.edu.vn/Default.aspx
47Khách vãng lai07:55:13 http://ng-thcsvanhoi.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=18331
48Khách vãng lai07:51:06 http://ng-thcsvanhoi.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/in_phieu_yeu_cau_muon_1.aspx
49Khách vãng lai07:49:34 http://ng-thcsvanhoi.haiduong.edu.vn/Default.aspx
50Khách vãng lai07:48:02 http://ng-thcsvanhoi.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
51Khách vãng lai07:48:02 http://ng-thcsvanhoi.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
52Khách vãng lai07:48:01 http://ng-thcsvanhoi.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
53Khách vãng lai07:48:01 http://ng-thcsvanhoi.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
54Khách vãng lai07:48:00 http://ng-thcsvanhoi.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
55Khách vãng lai07:48:00 http://ng-thcsvanhoi.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
56Khách vãng lai07:48:00 http://ng-thcsvanhoi.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
57Khách vãng lai07:47:59 http://ng-thcsvanhoi.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
58Khách vãng lai07:47:59 http://ng-thcsvanhoi.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
59Khách vãng lai07:47:59 http://ng-thcsvanhoi.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
60Khách vãng lai07:47:59 http://ng-thcsvanhoi.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
61Khách vãng lai07:47:58 http://ng-thcsvanhoi.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
62Khách vãng lai07:47:53 http://ng-thcsvanhoi.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
63Khách vãng lai07:44:44 http://ng-thcsvanhoi.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=17996
64Khách vãng lai07:44:40 http://ng-thcsvanhoi.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=18370
65Khách vãng lai07:38:58 http://ng-thcsvanhoi.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=18264
66Khách vãng lai07:31:32 http://ng-thcsvanhoi.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=18164
67Khách vãng lai07:23:58 http://ng-thcsvanhoi.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=18010
68Khách vãng lai07:14:01 http://ng-thcsvanhoi.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=18000
69Khách vãng lai07:11:52 http://ng-thcsvanhoi.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=8396
70Khách vãng lai07:06:59 http://ng-thcsvanhoi.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=18581
71Khách vãng lai06:57:06 http://ng-thcsvanhoi.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=17978
72Khách vãng lai06:45:29 http://ng-thcsvanhoi.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=18516
73Khách vãng lai06:45:02 http://ng-thcsvanhoi.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=18390
74Khách vãng lai06:33:46 http://ng-thcsvanhoi.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=18459
75Khách vãng lai06:33:10 http://ng-thcsvanhoi.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=17975
76Khách vãng lai06:29:37 http://ng-thcsvanhoi.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=17986
77Khách vãng lai06:08:01 http://ng-thcsvanhoi.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=18556
78Khách vãng lai06:04:59 http://ng-thcsvanhoi.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=17954
79Khách vãng lai05:55:38 http://ng-thcsvanhoi.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=18247
80Khách vãng lai05:53:14 http://ng-thcsvanhoi.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=18166
81Khách vãng lai05:53:05 http://ng-thcsvanhoi.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=18026
82Khách vãng lai05:52:53 http://ng-thcsvanhoi.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=18201
83Khách vãng lai05:38:08 http://ng-thcsvanhoi.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=18444
84Khách vãng lai05:36:39 http://ng-thcsvanhoi.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/Tim_kiem_thiet_bi.aspx
85Khách vãng lai05:34:02 http://ng-thcsvanhoi.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=18479
86Khách vãng lai05:29:00 http://ng-thcsvanhoi.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=SGK-00803
87Khách vãng lai05:25:58 http://ng-thcsvanhoi.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=18294
88Khách vãng lai05:22:50 http://ng-thcsvanhoi.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/in_phich_loai_mot_1.aspx
89Khách vãng lai05:22:48 http://ng-thcsvanhoi.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/in_de_can_so_ca_biet_1.aspx
90Khách vãng lai05:22:46 http://ng-thcsvanhoi.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/so_muon_gv_doc.aspx
91Khách vãng lai05:22:44 http://ng-thcsvanhoi.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/so_muon_lop_doc.aspx
92Khách vãng lai05:22:42 http://ng-thcsvanhoi.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/so_muon_gv.aspx
93Khách vãng lai05:22:41 http://ng-thcsvanhoi.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/so_muon_lop.aspx
94Khách vãng lai05:22:39 http://ng-thcsvanhoi.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/in_so_ca_biet_theo_cloai_1.aspx
95Khách vãng lai05:22:37 http://ng-thcsvanhoi.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/in_so_ca_biet_theo_cloai_1_full.aspx
96Khách vãng lai05:22:29 http://ng-thcsvanhoi.haiduong.edu.vn/login/login_thu_vien.aspx
97Khách vãng lai05:22:26 http://ng-thcsvanhoi.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Thong_ke_muon_theo_chungloai.aspx
98Khách vãng lai05:22:24 http://ng-thcsvanhoi.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/top_ds_ap_muon_0.aspx
99Khách vãng lai05:22:21 http://ng-thcsvanhoi.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/top_ds_ap_muon.aspx
100Khách vãng lai05:22:20 http://ng-thcsvanhoi.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/sach_muon_chua_tra.aspx
101Khách vãng lai05:22:18 http://ng-thcsvanhoi.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/so_muon_gv_doc_tong_hop.aspx
102Khách vãng lai05:22:17 http://ng-thcsvanhoi.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Thong_ke_tra_theo_ngay.aspx
103Khách vãng lai05:22:15 http://ng-thcsvanhoi.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Thong_ke_muon_theo_ngay.aspx
104Khách vãng lai05:22:14 http://ng-thcsvanhoi.haiduong.edu.vn/login/login_thu_vien.aspx
105Khách vãng lai05:22:10 http://ng-thcsvanhoi.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Form_tim_kiem.aspx
106Khách vãng lai05:22:05 http://ng-thcsvanhoi.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Form_tim_kiem.aspx
107Khách vãng lai05:21:11 http://ng-thcsvanhoi.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=18612
108Khách vãng lai05:03:06 http://ng-thcsvanhoi.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=18280
109Khách vãng lai04:58:43 http://ng-thcsvanhoi.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=18107
110Khách vãng lai04:58:33 http://ng-thcsvanhoi.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=576
111Khách vãng lai04:45:46 http://ng-thcsvanhoi.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=17944
112Khách vãng lai04:42:31 http://ng-thcsvanhoi.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
113Khách vãng lai04:29:58 http://ng-thcsvanhoi.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=18167
114Khách vãng lai04:25:48 http://ng-thcsvanhoi.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=18324
115Khách vãng lai04:20:34 http://ng-thcsvanhoi.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=18558
116Khách vãng lai04:06:55 http://ng-thcsvanhoi.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=18373
117Khách vãng lai03:56:02 http://ng-thcsvanhoi.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_2/thong_ke_bo_mon_k1_khoi_xep_loai.aspx
118Khách vãng lai03:47:33 http://ng-thcsvanhoi.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=18030
119Khách vãng lai03:27:56 http://ng-thcsvanhoi.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=18300
120Khách vãng lai03:26:47 http://ng-thcsvanhoi.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=18613
121Khách vãng lai03:14:17 http://ng-thcsvanhoi.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=18286
122Khách vãng lai03:08:45 http://ng-thcsvanhoi.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=17954
123Khách vãng lai02:44:26 http://ng-thcsvanhoi.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=18110
124Khách vãng lai02:28:35 http://ng-thcsvanhoi.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=18187
125Khách vãng lai02:25:40 http://ng-thcsvanhoi.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=18199
126Khách vãng lai02:09:07 http://ng-thcsvanhoi.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=18444
127Khách vãng lai02:06:27 http://ng-thcsvanhoi.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=17947
128Khách vãng lai01:58:42 http://ng-thcsvanhoi.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=8389
129Khách vãng lai01:52:53 http://ng-thcsvanhoi.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=18392
130Khách vãng lai01:36:10 http://ng-thcsvanhoi.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/so_diem_lop/default.aspx
131Khách vãng lai01:36:03 http://ng-thcsvanhoi.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=18256
132Khách vãng lai01:07:47 http://ng-thcsvanhoi.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=18447
133Khách vãng lai00:35:14 http://ng-thcsvanhoi.haiduong.edu.vn/xem_to_chuc.aspx
134Khách vãng lai00:29:49 http://ng-thcsvanhoi.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=18067
135Khách vãng lai00:09:05 http://ng-thcsvanhoi.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_3/thong_ke_bo_mon_k1_khoi.aspx
136Khách vãng lai00:05:26 http://ng-thcsvanhoi.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=18383
21 1 2019