PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
TRƯỜNG THCS VĂN HỘI
ĐĂNG KÍ GIẢNG DẠY NGÀY 5 THÁNG 8 NĂM 2020
Xem và kiểm tra việc đăng kí theo từng lớp Xem và kiểm tra việc đăng kí theo thứ tự tiết
5 8 2020